32 нас гэдэг дахиад амьдрал эхлэхэд оройтсон н.а.с уу? УЧИР НЬ НӨХӨР МААНЬ…

С.а.й.н б.а.й.н.а у.у? Т.а б.ү.х.э.н н.а.д.ад ш.и.й.д.в.э.р г.а.р.г.а.х.а.д м.и.н.ь т.у.с.л.а.а.ч. Би 32 н.а.с.т.а.й өмнө нь г.э.р б.ү.л з.о.х.и.о.ж үр х.ү.ү.х.э.д.т.э.й болж байсангүй. 23-тайдаа к.о.м.п.а.н.и.а байгуулж ажил гэж г.ү.й.с.э.э.р з.а.л.у.у н.а.с м.и.н.ь э.л.с.э.н ц.а.г шиг у.р.с.а.а.д а.л.г.а болсон. Би найз залуутайгаа ү.е.р.х.э.э.д 4 жил г.а.р.а.н болж байгаа,

1 жилд нь ү.е.р.х.э.ж 3 жилд нь ц.у.г.т.а.а а.м.ь.д.а.р.с.а.н юм. С.ү.й.н б.ө.г.ж ө.г.ж г.у.й.ж явсан ү.е с.а.я.х.а.н мэт санагдаж байна. Манай н.а.й.з з.а.л.у.у надаас 1 дүү, өмнө нь а.м.ь.д.р.а.л.т.а.й с.а.л.а.а.д 2, 3 жил болсон о.х.и.н.т.о.й байсан.

М.а.н.а.й х.ү.н х.у.у.л.ь.ч хийдэг с.у.л т.а.л нь мэргэжлийн онцлог уу х.а.р я.р гэсэн х.ү.й.т.э.н х.ө.н.д.и.й х.а.р.ь.ц.а.а.т.а.й бас х.ү.н.д с.э.т.г.э.л гаргана, х.а.й.р.л.а.н.а, х.а.л.а.м.ж.и.л.н.а гэж барагтаа б.а.й.х.г.ү.й. Яагаад ч юм гаргасан с.э.т.г.э.л нь надад х.ү.р.д.э.г.г.ү.й бас их х.э.р.ү.ү.л.ч х.э.ц.ү.ү з.а.н.т.а.й. 4 жил болоход намайг их ч г.о.м.д.о.о.ж, би ч юмаа аваад их я.в.д.а.г байсан. Зөндөө с.а.л.ж н.и.й.л.с.э.н ч эргээд н.и.й.л.ч.э.э.д байсан.

Надаас с.а.л.а.х.д.а.а өөр х.ү.ү.х.н.ү.ү.д.т.э.й х.о.л.б.о.г.д.о.ж фб-р т.а.н.и.л.ц.а.ж у.у.л.з.а.ж явдаг байсан. Бас их т.о.о.ц.о.о.т.о.й х.а.р.а.м.ч н.а.р.и.й.н х.ү.н яахав а.в.у.у.ш.т.а.й з.а.н нь 2 жилийн дотор б.а.й.р л.а.г.е.р.т.а.й болж чадсан. Анх 600к ц.а.л.и.н.т.а.й байхад нь би н.и.й.л.ж одоо 3 с.а.я авдаг ч надад барагтаа м.ө.н.г.ө з.а.р.ц.у.у.л.д.а.г.г.ү.й, х.ү.ү.х.э.д х.у.у.р.ж байгаа аятай 1 з.а.й.р.м.а.г ш.о.к авж өгвөл их юм.

Гэхдээ яахав анх б.а.я.р.а.а.р х.э.л.ү.ү.л.ж н.э.х.ү.ү.л.ж байж ц.э.ц.э.г эсвэл ү.н.э.р.т.э.й у.с ч юмуу авж өгдөг байсан ч сүүлдээ ч бүр б.о.л.ь.с.о.н. Энэ хугацаанд 1 удаа о.л.и.г.т.о.й б.о.л.з.о.о.н.д явж үзсэнгүй, 1 гайгүй р.е.с.т.о.р.а.н.д х.о.о.л.о.н.д оруулж ү.з.с.э.н.г.ү.й. А.м.ь.д.р.а.л дээр надад с.а.н.х.ү.ү.г.и.й.н а.с.у.у.д.а.л гарвал хэзээ ч надад т.у.с.а.л.д.а.г.г.ү.й. Би ч бас нээх т.у.с.л.а.а.д байдаггүй, с.а.н.х.ү.ү т.у.с.д.а.а хүмүүс.

Уг нь их г.э.р.с.э.г гэхдээ байнга п.а.б.ж.и тоглоно надад ц.а.г г.а.р.г.а.д.а.г.г.ү.й. Гэхдээ г.э.р.э.э нийлээд х.э.л.ү.ү.л.т.г.ү.й ц.э.в.э.р.л.э.ч.и.х.н.э, хувцасаа у.г.а.а.ч.и.х.н.а. Гэхдээ нэг х.э.ц.ү.ү з.ү.й.л нь х.а.м.а.а.т.а.н с.а.д.а.н нь с.а.л.с.а.н э.х.н.э.р.т.э.й нь одоо хүртэл г.э.р б.ү.л.и.й.н г.и.ш.ү.ү.н шиг надаас и.л.ү.ү х.а.р.ь.ц.а.а.т.а.й байдаг. Цуг а.м.ь.д.а.р.д.а.г д.ү.ү нь байнга н.а.й.з н.ө.х.ө.д шиг миний хажууд ч.а.т.а.л.д.а.г, нөгөө с.а.л.с.а.н э.х.н.э.р нь ү.е.э.л д.ү.ү.г.э.э.с нь бүр ө.м.с.ө.х.г.ү.й х.у.в.ц.а.с хүртэл г.у.й.с.а.н байсан.

Тэр нь уг нь н.ө.х.ө.р.т.э.й а.м.ь.д.р.а.л.т.а.й болоод у.д.а.ж байгаа бас 1 ү.е.э.л з.а.л.у.у.т.а.й.г.а.а надаас өмнө л дөө дундаа 1 я.н.х.н авсан байсан. Тэгээд н.а.й.з з.а.л.у.у.д.а.а хэлээд н.э.м.э.р.г.ү.й т.ү.р т.э.с.э.ж бай удахгүй н.ү.ү.н.э.э гэдэг байсан. Манай э.э.ж.и.й.н нэрийг ч м.э.д.э.х.г.ү.й б.а.й.ж с.а.л.с.а.н э.х.н.э.р.и.й.н.х нь э.э.ж.т.э.й нь хүртэл фб-р ү.е.э.л д.ү.ү нь н.а.й.з.у.у.д байсан. Надад у.т.г.а.г.ү.й с.а.н.а.г.д.с.а.н, би яг х.э.н байсан юм бол гэж бодогдоод байх юм. С.а.л.с.а.н э.х.н.э.р.и.й.н.х нь нэрээр м.а.н.а.й х.ү.н.и.й э.э.ж ц.у.г байдаг ү.е.э.л д.ү.ү нь бас дуудаж л байсан.

3 жилийн дараа шүү б.ү.р. Энэ хугацаанд х.а.й.р х.ал.а.м.ж.г.ү.й х.ү.й.т.э.н х.ү.н.и.й х.а.ж.у.у.д дагаад а.а.ш з.а.н ч а.в.а.х ю.м.г.ү.й болж байх шиг байна. Би уг нь 1 с.э.т.г.э.л г.а.р.г.а.с.а.н х.ү.н.д.э.э т.у.л.т.а.л нь гаргадаг, 1 ү.з.э.х.г.ү.й х.ү.н.э.э ү.з.д.э.г.г.у.й з.а.н.т.а.й. Ер нь бас хэн хэн нь б.а.р.ь.ц.а.м.т.г.а.й з.а.н.т.а.й надад с.э.т.г.э.л г.а.р.г.а.х.г.ү.й болохоор яг адилхан х.а.р.ь.ц.с.а.а.р өдийг х.ү.р.г.э.ч.и.ж. Энэ з.а.н бид 2-г с.а.л.г.а.ч.и.х шиг боллоо.

С.а.л.а.а.д г.о.м.д.о.о.д явахад а.р.а.а.с м.и.н.ь н.э.э.х ирээд байдаггүй хирнээ өөр х.ү.ү.х.н.ү.ү.д.т.э.й фб-р т.а.н.и.л.ц.а.а.д ч.а.т.а.л.д.а.г байсан, одоо ч бас х.э.в.э.э.р.э.э байна. Найзууд нь а.в.а.х ю.м.г.ү.й, дандаа о.н.ц.г.ү.й х.ү.м.ү.ү.с байдаг бас л ш.р.у.п.д.э.э.д с.у.у.д.а.г бололтой. Хоногоо б.у.р.у.у т.о.о.л.о.о.д ж.и.р.э.м.с.э.н болоход миний х.ү.с.э.э.г.ү.й х.ү.ү.х.э.д, х.ү.ү.х.э.д гарвал б.а.й.р.а.а өөрийн нэр дээр а.в.а.а.г.ү.й чи ойрхон с.а.л.ж н.и.й.л.д.э.г х.ү.н х.ү.ү.х.э.д.т.э.й болоод с.а.л.в.а.л миний б.а.й.р.ы.г б.у.л.а.а.ц.а.л.д.а.н.а гэж хэлээд

/өмнөх а.в.г.ай нь с.а.л.а.х.д.а.а м.а.ш.и.н.ы.г нь гэрийн гаднаас нь а.ч.у.у.л.а.а.д аваад явж байсан байна лээ э.х.н.э.р.и.й.н.х нэр дээр авж байсан юм байна лээ т.э.р.н.э.э.с.э.э болж н.а.м.а.й.г тэгж д.ү.г.н.э.д.э.г юм шиг байгаа юм/ би ч а.р.г.а.г.г.ү.й б.о.л.о.о.д а.в.а.х.у.у.л.ж байсан. Тэр үеэс миний с.э.т.г.э.л е.р нь х.ө.р.ж э.р.г.э.л.з.э.ж эхэлсэн. Гэсэн ч с.а.л.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й өчнөөн ж.и.ж.и.г с.а.ж.и.г ш.о.г.л.у.у.л.ж з.о.д.у.у.л.с.а.а.р өдийг х.ү.р.ч.и.ж, сая сүүлд х.у.у.ч.и.н э.х.н.э.р.т.э.й.г.э.э у.т.с.а.а.р х.э.р.э.л.д.э.э.д у.у.р.л.а.с.а.н у.у.р.а.а надад г.а.р.г.а.а.д миний н.ү.д.и.й.г х.ө.х н.я.ц болтол з.о.д.ч.и.х.с.о.н.

Би э.э.ж.д.э.э х.э.л.э.э.д ц.а.г.д.а.а.д өгсөн ш.ү.ү.х э.м.н.э.л.э.г.т ч үзүүлсэн. Миний у.т.с.ы.г б.у.л.а.а.г.а.а.д миний а.в.ч ө.г.с.ө.н у.т.а.с гээд авсан хэд хоногийн дараа у.у.ч.л.а.л.т г.у.й.г.а.а.д ганц л удаа у.у.л.з.ч.и.х.а.я бас у.т.с.а.а а.в гэхээр нь яагаад ч юм у.у.л.з.с.а.н бас намайгаа у.я.р.а.а.г.а.а.д эргээд н.и.й.л.с.э.н хэд хоног бүр я.г х.ү.н шиг байж байгаад за у.х.а.а.р.ж дээ о.в.о.о.ш дээ миний х.а.й.р гэж бодож с.у.у.т.а.л ц.а.г.д.а.а.д г.о.м.д.о.л.г.ү.й гээд б.и.ч.и.г ө.г.с.н.и.й дараа а.а.ш нь б.у.ц.а.а.д х.у.у.ч.н.ы.х шигээ болсон.

Би х.ү.с.с.э.н б.и.ч.г.э.э аваад надтай ингэж х.а.р.ь.ц.а.а.д байна гэж о.й.л.г.о.о.д х.э.л.с.э.н ч ү.г.ү.й чи х.э.л а.м х.у.р.ц х.э.р.э.л.д.э.х.э.э.р.э.э х.ү.н.и.й.г с.ү.р.д.ү.ү.л.д.э.г /1 удаа а.ж.и.л.г.ү.й болгоно гээд х.э.л.ч.и.х.с.э.н юм л даа у.у.р.т.а.й үедээ х.э.р.э.л.д.с.э.н үедээ/ би чамаас болоод я.л а.в.с.а.н гээд байгаа.

С.а.л.ч.и.х.а.я гэхээр д.а.х.и.а.д өөр х.ү.н.т.э.й т.а.н.и.л.ц.а.н.а нэгнийгээ т.а.н.и.х гэж бас явсаар х.ү.ү.х.э.д о.р.о.й.т.о.х гээд г.о.л.ж ш.и.л.ж явсаар 40 х.ү.р.ч.и.х вий ганцаараа ө.т.ө.л.ч.и.х вий гэж а.й.х юм уг нь ц.а.р.а.й з.ү.с б.и.е х.а.а.г.а.а.р.а.а би хэнд ч г.о.л.о.г.д.о.о.д байхгүй ч н.а.м.а.й.г а.а.ш.т.а.й гээд байгаа ийм з.ү.й.л.ү.ү.д.и.й.г ү.з.с.э.н х.ү.н а.а.ш.г.ү.й байна гэж байх уу?

Бас 100% б.ү.х б.у.р.у.у.г тэр х.ү.н.д ө.г.ө.х.г.у.й байгаа ч цаанаа нэг г.о.м.д.о.л байна, э.р х.ү.н шиг ирээд у.у.ч.л.а.л.т г.у.й.х.ы.г х.ү.с.с.э.н ч т.э.г.э.х.г.ү.й юм шиг байна. Уг нь з.ө.ө.л.л.ө.ө.д байвал г.а.й.г.ү.й байдаг гэхдээ н.а.с.а.а.р.а.а х.ү.н.и.й.г а.я.д.а.ж а.р.г.а э.в.и.й.г нь о.л.ж а.м.ь.д.р.а.н.а гэж б.о.д.х.о.о.р у.т.г.а.г.г.ү.й санагдах юм.

Яасан нь д.э.э.р вэ ийм х.ү.н а.л.д.а.а.г.а.а о.й.л.г.о.о.д з.а.с.р.а.х уу? Эсвэл энэ чигээр нь д.у.у.с.г.а.х уу? Зарим з.а.л.у.у.с.т.а.й х.а.р.ь.ц.у.у.л.а.х.а.д а.в.а.х з.а.н зөндөө ч э.м.э.г.т.э.й х.ү.н х.а.й.р х.а.л.а.м.ж л х.ү.с.э.ж а.м.ь.д.а.р.д.а.г гол з.ү.й.л.и.й.г м.и.н.ь надад ө.г.ө.х.г.у.й болхоор цаанаа с.э.т.г.э.л г.а.р.а.х.г.ү.й х.ө.р.ө.ө.д байх юм.

Би б.э.р г.у.й.ж б.а.т.л.у.у.л.ж дараа нь х.ү.ү.х.э.д.т.э.й болно гэж л хэлдэг тэгэхээр з.ү.г.э.э.р ж.и.р.э.м.с.э.л.ч.и.ж ч.а.д.д.а.г.г.ү.й ш.а.а.р.д.л.а.г.а ө.н.д.ө.р.т.э.й н.т.р гэнэ. энэ тийм б.у.р.у.у б.а.й.с.а.н гэж үү? 32 н.а.с гэдэг д.а.х.и.а.д а.м.ь.д.р.а.л эхлэхэд о.р.о.й.т.с.о.н н.а.с уу?

Бас энэ х.ү.н.э.э.с илүү с.а.й.н х.ү.н г.а.р.ч и.р.эх болов уу? 4жилийн а.м.ь.д.р.а.л.ы.г н.у.р.а.а.х х.э.ц.ү.ү юм. Х.э.т.э.р.х.и.й н.у.р.ш.с.а.н бол у.у.ч.л.а.а.р.а.й 4 жилийн а.м.ь.д.р.а.л.а.а т.о.в.ч.и.л.ж б.и.ч.и.х гэж х.э.р.э.н.д.э.э л т.о.в.ч.и.л.ж бичлээ. Та бүхэн юу гэж бодож байна, х.ү.н.э.э.с а.м.ь.д.р.а.л.а.а а.с.у.у.х д.э.э.р.э.э т.у.л.н.а гэж о.г.т з.ү.ү.д.э.л.с.э.н.г.ү.й а.р.г.а.а б.а.р.а.а.л ингэж б.и.ч.э.э.д сууна даа з.ө.в.ө.ө.р о.й.л.г.о.о.р.о.й…

Related Articles

error: Энэхүү контент хамгаалагдсан!!