Салсан нөхөртэйгөө холбоотой байх нь зөв үү?

Сайн байнa уу. Э.н.э ө.д.р.и.й.н м.э.н.д х.ү.р.г.э.е. Н.э.г.э.н н.и.й.т.э.л.с.э.н “Н.у.у.ц а.м.р.а.г я.г ю.у.н.д х.э.р.э.г.т.э.й ю.м б.э” г.э.с.э.н н.и.й.т.л.э.л.и.й.г у.н.ш.а.а.д б.и ө.ө.р.и.й.н.х.ө.ө а.м.ь.д.р.а.л.а.а.с.а.а б.и.ч.и.ж т.а н.а.р.ы.н б.о.д.о.л, з.ө.в.л.ө.м.ж б.а.с ш.ү.ү.м.ж.л.э.л.и.й.г с.о.н.с.ь.ё г.э.ж б.о.д.л.о.о. 

Б.и о.д.о.о н.ө.х.ө.р 2 х.ү.ү.х.э.д.т.э.й б.о.л.о.о.д 7,8 ж.и.л а.м.ь.д.а.р.ч байна. Б.и.д 2 н.и.й.л.э.х.э.э.с.э.э ө.м.н.ө а.л.ь а.л.ь н.ь н.а.й.з.т.а.й б.а.й.ж б.а.й.г.а.а.д н.и.й.л.ж байсан. Н.ө.х.ө.р х.ү.ү.х.э.д.д.э.э м.а.ш и.х х.а.й.р.т.а.й, х.а.л.а.м.ж.т.а.й с.а.й.н э.х.н.э.р г.э.ж ө.ө.р.и.й.г.ө.ө б.о.д.д.о.г. Т.и.й.м ч б.а.й.х.ы.г х.и.ч.э.э.д.э.г.

Г.э.х.д.э.э я.а.г.а.а.д ч ю.м н.ө.х.р.и.й.н м.а.а.н.ь н.а.д.а.д г.а.р.г.а.ж б.а.й.г.а.а х.а.н.д.л.а.г.а нь н.э.г л б.о.л.ж ө.г.ө.х.г.ү.й юм. Ж.и.л ө.н.г.ө.р.ө.х т.у.с.а.м т.ү.ү.н.и.й б.а.й.г.а.а б.а.й.д.а.л д.у.т.а.г.д.а.л.т.а.й т.а.л.ы.г н.ь з.а.с.а.х г.э.ж х.и.ч.э.э.ж б.а.с и.х ч т.э.в.ч.д.э.г. С.а.я.х.а.н м.и.н.и.й ө.м.н.ө.х н.а.й.з з.а.л.у.у г.а.р.ч и.р.э.э.д б.и.д 2 у.у.л.з.а.ж я.р.ь.ж с.у.у.л.а.а.

Т.э.р ү.е.д ж.о.о.х.о.н б.а.й.с.а.н б.о.л.о.о.д ч т.э.р ү.ү б.и.д 2 с.а.л.с.а.н. Т.э.р э.х.н.э.р х.ү.ү.х.э.д.т.э.й б.о.л.ж.э.э. Б.и.д 2 н.э.г м.э.д.э.х.э.д х.а.а.я.а х.а.а.я.а у.у.л.з.а.ж у.ч.и.р.д.а.г б.о.л.л.о.о. У.у.л.з.а.х.а.а б.о.л.ь.ё г.э.ж с.а.н.а.а з.о.в.с.о.н.д.о.о х.э.л.с.э.н ч ү.г.ү.й г.э.с.э.н х.а.р.и.у с.о.н.с.о.н.о, т.э.р.ү.ү.н.д н.ь б.и б.и.т.ү.ү.х.э.н.д.э.э б.а.я.р.л.а.н.а.

Я.а.г.а.а.д ч ю.м т.ү.ү.н.т.э.й б.а.й.х.а.д с.э.т.г.э.л м.и.н.ь т.а.й.в.ш.и.р.ч, б.и.е б.и.е.н.и.й.х.э.э я.р.и.х.ы.г с.о.н.с.о.н о.й.л.г.о.л.ц.о.н.о, т.ү.ү.н.д т.э.в.р.ү.ү.л.э.х.э.д и.т.г.э.л н.а.й.д.в.а.р т.ө.р.д.ө.г. Т.э.р х.ү.н.э.э.с б.и б.и.е б.и.е.д.э.э х.а.й.р.т.а.й х.ү.м.ү.ү.с я.а.м.а.р с.а.й.х.а.н м.э.д.р.э.м.ж а.в.д.а.г.и.й.г б.и.е с.э.т.г.э.л.э.э.р.э.э м.э.д.э.р.д.э.г.

С.э.к.с.э.н.д.э.э н.ө.х.р.ө.ө.с м.и.н.ь с.а.й.н г.э.ж б.и х.э.л.э.х.г.ү.й ч н.а.д.т.а.й я.а.ж х.а.р.ь.ц.а.ж, н.а.м.а.й.г г.э.х с.э.т.г.э.л н.ь м.а.ш и.х.э.э.р м.э.д.р.э.г.д.д.э.г. Э.м.э.г.т.э.й х.ү.н ч.и.х.э.э.р.э.э э.р.э.г.т.э.й х.ү.н н.ү.д.э.э.р.э.э г.э.д.э.г ш.и.г н.ө.х.р.и.й.н м.а.а.н.ь ө.г.ч ч.а.д.а.х.г.ү.й х.а.л.а.м.ж х.э.л.ж ө.г.ө.х.г.ү.й б.а.й.г.а.а т.э.р ү.г.с б.ү.х.н.и.й.г ө.ө.р х.э.н н.э.г н.ь ө.г.ч б.а.й.х.а.д э.м.э.г.т.э.й х.ү.н ү.г.ү.й г.э.ж х.э.л.ж ч.а.д.н.а г.э.ж ү.ү.

Э.н.э б.а.й.д.а.л х.э.р у.д.а.х.ы.г х.э.л.ж м.э.д.э.х.г.ү.й ч т.э.р б.и.д 2 з.ү.г.э.э.р л н.у.у.ц а.м.р.а.г.у.у.д б.о.л.ж ц.а.а.ш.д.а.а у.у.л.з.а.ж б.а.й.х.а.а.р б.о.л.с.о.н. Т.э.г.э.х.э.э.р н.у.у.ц а.м.р.а.г г.э.д.э.г э.н.э з.ү.й.л х.ү.м.ү.ү.с.и.й.н б.и.ч.с.э.н.и.й.г х.а.р.а.х.а.д з.а.р.и.м х.ү.н.д з.э.в.ү.ү.ц.э.л т.ө.р.ү.ү.л.ж б.а.й.х.а.д з.а.р.и.м нь э.е.р.э.г.э.э.р х.ү.л.э.э.ж а.в.а.х юм…

Related Articles

error: Энэхүү контент хамгаалагдсан!!